IDEA

Politický program

Tolerantná krajina

Most-Híd je strana spolupráce a tolerancie a tieto hodnoty sú veľmi dôležité aj pri témach, ktoré majú veľký význam zvlášť pre ženy. Práve tieto hodnoty nás motivujú k práci v rámci tejto organizácie a popritom bojujeme za rovnaké príležitosti a uznanie pre ženy. Keďže ženy často uvažujú o niektorých záležitostiach inak ako muži, snažíme sa o presadzovanie a uplatňovanie nášho uhla pohľadu v duchu uvedených hodnôt.

Rovnaký plat a rovnaké pracovné podmienky

Naša skúsenosť nám hovorí, že na Slovensku sa ešte zďaleka nedosiahla rovnosť medzi mužmi a ženami na trhu práce. Práca žien je menej cenená ako práca mužov a aj ich plat býva často nižší. Idea, ženská organizácia strany Most-Híd, bude bojovať za uplatňovanie princípu „rovnakú mzdu za rovnakú prácu“. Podporujeme a budeme presadzovať programový bod strany „odstraňovať diskrimináciu žien v podnikaní a na pracovisku“. Podporujeme tiež iniciatívu strany na „podporu podnikania žien (hlavne MSP) prostredníctvom networkingu a mentoringu“.

Rodinná politika

Väčšina žien pracuje na dvoch pozíciách súčasne: v práci aj doma, kde výchova detí a domáce práce sú väčšinou ženskými záležitosťami. Idea sa bude usilovať o to, aby práca žien v domácnosti bola lepšie ocenená a takisto aby sa rodinám dostalo čo najviac pomoci pri zakladaní domácnosti. Budeme sa snažiť aj o to, aby ženy mali viac možností na udržanie sa na trhu práce po narodení dieťaťa, a o takú zmenu sociálnej politiky, aby pre rodiny bolo príťažlivejšou alternatívou viac vyvažovať rozdelenie pracovných úloh v domácnosti.

Ženy a politika

Aj keď na Slovensku nie je v princípe žiadna prekážka pri angažovaní sa žien v politike a aj keď sa Iveta Radičová stala prvou ženou na poste premiéra, v praxi je prítomnosť žien v politike oveľa zriedkavejšia ako mužov, a to na všetkých úrovniach. Preto je pre nás prioritou úsilie o rovnakú účasť žien v politike a o ich rovnaký prístup k moci. Chceli by sme, aby stále viac žien cítilo, že je pre ne zaujímavé stať sa súčasťou politiky, a aby sa im aj podarilo uplatniť sa v nej. V prvom rade by sme k tomu chceli prispieť tým, že v rámci vzdelávacích aktivít sprístupníme čo najširšej verejnosti naše vedomosti o spôsoboch angažovania sa v politike a presadzovania sa v nej.

Právo ženy rozhodovať sama o sebe

Pri tvorbe našich stanovísk nás vedú dva hlavné princípy: na jednej strane to, čo považujeme za morálne správne, ale na druhej strane aj to, čo je dôležité a nutné v praxi. Budeme čo najostrejšie vystupovať proti takým obmedzovaniam práv žien, ako je domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia, a proti obmedzovaniu práva robiť vlastné rozhodnutia.

Multikultúrna krajina

Ženy sa na Slovensku stretávajú s prekážkami spôsobenými pohlavím oveľa viac v rámci niektorých etnických a náboženských menšín ako na celoštátnej úrovni a ich diskriminácia je silnejšia a hlbšia. Budeme venovať osobitnú pozornosť tomu, aby sa v rámci týchto komunít, vrátane mnohých rómskych komunít, čo najlepšie uplatňovali zásady rovnakého zaobchádzania a aby utláčaní dostali čo najväčšiu možnú pomoc od štátu na vymanenie sa z tejto situácie.

Ženy na vidieku

Zastúpenie záujmov žien na vidieku je takmer zabudnutou témou, hoci si ich problémy zaslúžia rovnakú pozornosť ako tie, ktorými sa zaoberajú ženy v mestách. Budeme sa snažiť čo najrazantnejšie reprezentovať záujmy žien žijúcich na vidieku a poskytovať im priestor prezentovať svoje problémy a snažiť sa nájsť ich riešenia.