IDEA

Stanovy ženskej organizácie strany Most-Híd Idea

Preambula

Ženská organizácia strany Most-Híd Idea (ďalej len „Idea“) je dobrovoľné zoskupenie žien sympatizujúcich s hodnotami a cieľmi politickej strany Most-Híd, svojimi aktivitami podporujúcich a šíriacich jej Idey a presadzujúcich záujmy žien v politickej strane Most-Híd a v politike.

Hlava 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Štatút upravuje organizáciu a činnosť Idey.

2. Štatút vychádza zo stanov politickej strany Most-Híd, konkretizuje podmienky pre organizáciu činnosti Idey ako organizačného útvaru politickej strany Most-Híd. Idea je organizačným útvarom v rámci politickej strany Most-Híd a nemá vlastnú právnu subjektivitu. V prípade rozporu medzi týmto štatútom a stanovami politickej strany Most-Híd sa prednostne použijú stanovy politickej strany Most-Híd.

3. Sídlo združenia je v sídle politickej strany Most-Híd, v súlade s aktuálne platnými stanovami politickej strany Most -Híd.

Hlava 2

Organizačný poriadok Idey

Článok 1

Vznik členstva v Idea

1. Členkou Idey sa môže stať každá žena, ktorá je členkou politickej strany Most-Híd v súlade so stanovami politickej strany Most-Híd, ako aj každá žena staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, a ktorá súhlasí so štatútom Idey a stanovami politickej strany Most-Híd, stotožňuje sa s činnosťou a poslaním Idey, činnosťou a poslaním politickej strany Most-Híd a sympatizuje s programovými cieľmi činnosti politickej strany Most-Híd vyjadrenými v stanovách strany Most-Híd a ostatných základných dokumentoch politickej strany Most-Híd, vydávaných v rámci jej činnosti a s činnosťou politickej strany Most-Híd zameranou na dosiahnutie týchto programových cieľov.

2. Členkou Idey sa nemôže stať žena, ktorá je v čase podania prihlášky za členku ZŽ členkou inej politickej strany alebo hnutia než je politická strana Most-Híd.

3. Členstvo v Idea vzniká odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 1 tohto článku štatútu za členku Idey, a to buď príslušnému MK ustanovenému podľa tohto štatútu, prípadne odovzdaním vyplnenej prihlášky za členku Idey okresnému predsedníctvu politickej strany Most-Híd, alebo ústrednej kancelárii politickej strany Most-Híd a súčasne rozhodnutím predsedníctva Idey o prijatí novej členky, ku dňu prijatia tohto rozhodnutia. MK, okresné predsedníctvo politickej strany Most-Híd alebo ústredná kancelária sú povinné doručiť riadne vyplnenú prihlášku členky Idea predsedníctvu Idea bez zbytočného odkladu. Tajomníčka Idey na základe rozhodnutia o prijatí za členku zapíše členku Idey do zoznamu členov.

4. Prihláška členky Idey musí obsahovať údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu. Žiadosť o členstvo v Idea musí byť datovaná a podpísaná.

Článok 2

Práva a povinnosti členky Idey

1. Členka Idey má právo:

a) voliť a byť volená do orgánov Idey,

b) obracať sa na orgány Idey s návrhmi a podnetmi, prípadne sťažnosťami a žiadať o vyjadrenie alebo stanovisko k týmto návrhom, podnetom, prípadne sťažnostiam,

c) spolupracovať na príprave a realizácii programu Idey,

d) podieľať sa na činnosti Idey a zúčastňovať sa aktivít organizovaných Ideou vo vzťahu k jeho členkám, ako aj vo vzťahu k tretím osobám a byť informovaná o činnosti Idey a rozhodnutiach orgánov Idey,

e) zúčastňovať sa zhromaždení MK, alebo zasadnutí iných orgánov ktorých je členkou na základe tohto štatútu a vyjadrovať sa na nich k prerokovávaným otázkam.

f) vykonávať ďalšie práva vyplývajúce zo štatútu, stanov politickej strany Most-Híd alebo rozhodnutí ich orgánov.

2.Členka Idey má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy politickej strany Most-Híd a podieľať sa na realizácii základných programových cieľov politickej strany Most-Híd,

b) dodržiavať štatút Idey a ostatné dokumenty vydávané orgánmi Idey na základe štatútu Idey,

c)dodržiavať a plniť rozhodnutia a uznesenia orgánov Idey,

d) riadne a včas plniť svoje povinnosti a úlohy súvisiace s funkciou v Idey, do ktorej bola zvolená alebo menovaná a aktívne sa podieľať na činnosti týchto orgánov,

e) aktívne sa podieľať na činnosti Idey, hájiť záujmy Idey, napomáhať plneniu jeho cieľov, chrániť dobré meno a povesť Idey a zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s poslaním a cieľmi Idey a poslaním a cieľmi politickej strany Most-Híd.

f) rešpektovať a dodržiavať organizačnú štruktúru Idey,

g) dodržiavať ďalšie povinnosti vyplývajúce zo štatútu, stanov politickej strany Most-Híd alebo rozhodnutí ich orgánov,

h) riadne a včas oznamovať predsedníčke MK zmenu údajov uvedených v prihláške do Idey.

Článok 3

Zánik členstva

1. Členstvo v Idea zaniká:

a) úmrtím členky Idey,

b) vystúpením členky zo Idey, a to ku dňu doručenia písomného oznámenia členky Idey o vystúpení z Idey predsedníctvu Idey,

c) vznikom členstva členky Idey v inej politickej strane alebo hnutí než je politická strana Most-Híd,

d) vylúčením členky z Idey, resp. vylúčením členky Idey z politickej strany Most-Híd, v prípade ak je členka Idey súčasne členkou politickej strany Most-Híd, a to ku dňu rozhodnutia predsedníctva Idey o vylúčení z Idey, resp. ku dňu rozhodnutia príslušného orgánu politickej strany Most-Híd o vylúčení členky Idey, ktorá je súčasne členkou politickej strany Most-Híd z tejto politickej strany,

e) stratou alebo obmedzením spôsobilosti členky Idey na právne úkony, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti členky Idey na právne úkony,

f) zánikom Idey alebo zánikom politickej strany Most-Híd.

2. Členku Idey môže vylúčiť z Idey predsedníctvo Idey z nasledujúcich dôvodov:

a) právoplatné odsúdenie členky Idey za úmyselný trestný čin,

b) uvedenie nepravdivých údajov pri vyplnení písomnej prihlášky za členku Idey,

c) prezentovanie názorov, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi a cieľmi Idey,

d) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, porušenie povinností členky Idey vyjadrených v tomto štatúte, resp. v stanovách politickej strany Most-Híd, porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí a uznesení orgánov Idey, povinností vyplývajúcich z rozhodnutí a uznesení orgánov politickej strany Most-Híd, ktoré súvisia s Ideou alebo iných povinností vo v vzťahu k Idey alebo politickej strane Most-Híd, konanie v rozpore so záujmami, princípmi a cieľmi Idey a/alebo politickej strany Most-Híd, konanie, ktoré vytvára nebezpečenstvo ohrozenia alebo priamo ohrozuje dobré meno a/alebo povesť Idey a/alebo politickej strany Most-Híd,

3. V rozhodnutí o vylúčení členky z Idey musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia podľa článku 3 bodu. 2 tohto štatútu spolu so stručným odôvodnením. Rozhodnutie musí byť doručené členke Idey, ktorej sa dotýka poštou prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu, ktorá je združeniu známa. Člen môže podať proti rozhodnutiu o vylúčení z Idey odvolanie na Republikovú radu Idey v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Republiková rada Idey vo veci rozhodne s konečnou platnosťou.

Článok 4

Organizačná štruktúra na okresnej úrovni

1. Na okresnej úrovni je Idea organizovaná v miestnych kluboch MK (ďalej len „MK“), členky MK volia spomedzi seba predsedníčku MK.

Článok 5

Miestny klub

1. MK Idey je základnou organizačnou jednotkou Idey. MK sú otvorenými, neformálnymi organizačnými jednotkami Idey na miestnej úrovni, ktoré na miestnej úrovni sami organizujú a vykonávajú činnosť Idey zameranú na dosiahnutie cieľov Idey vyjadrených v tomto štatúte a stanovách politickej strany Most-Híd. MK v rámci svojej činnosti najmä zastupuje záujmy členiek MK v Idey a v politickej strane Most-Híd, šíri myšlienky Idey a hodnoty strany Most-Híd v mieste svojej teritoriálnej pôsobnosti a na tento účel organizuje aktivity a podujatia MK v mieste svojej teritoriálnej pôsobnosti pre svoje členky aj pre tretie osoby.

2. MK môžu založiť najmenej 3 členky Idey. MK vznikajú registráciou, na základe písomnej žiadosti zakladajúcich členiek MK, ktoré sú súčasne členkami Idey doručenej predsedníctvu Idey. Žiadosť o registráciu MK musí obsahovať údaje o zakladajúcich členkách MK v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu, s uvedením prvej predsedníčky MK zvolenej zakladajúcimi členkami MK a vymedzenie teritoriálnej pôsobnosti MK, ktorá zahŕňa územie jednej, alebo viacerých obcí v tom istom okrese alebo obvode. Žiadosť o registráciu MK musí byť datovaná a podpísaná prvou predsedníčkou MK. MK vznikajú na základe rozhodnutia predsedníctva Idey o registrácii MK, a to ku dňu rozhodnutia predsedníctva Idey o registrácii MK.

3. Ukončenie činnosti MK, alebo pokles členiek MK pod počet 3 členiek je predsedníčka MK povinná oznámiť predsedníctvu Idey bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa kedy nastane niektorá z týchto skutočností. MK automaticky zaniká doručením oznámenia o ukončení činnosti MK alebo o poklese členiek MK predsedníctvu Idey podľa tohto bodu tohto článku štatútu.

4. MK sa zhromažďuje na miestnej konferencii najmenej 2 krát ročne. Volí si predsedníčku MK a hlasuje o otázkach súvisiacich s činnosťou MK a činnosťou Idey.

Článok 6

Predsedníčka MK

1. Predsedníčka MK Je zástupkyňou MK vo vzťahu k ostatným orgánom Idey a reprezentuje MK navonok. Predsedníčka MK zvoláva miestnu konferenciu MK najmenej dvakrát ročne. Predsedníčku MK volí a odvoláva nadpolovičná väčšina členiek MK. Ustanovenie článku 5 bodu 2 tým nie je dotknuté.

2. Predsedníčka MK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť predsedníctvu Idey všetky podstatné okolnosti týkajúce sa MK, najmä okolnosti podľa čl. 5 bodu 3 tohto štatútu,

3. Predsedníčka MK sa zúčastňuje republikovej rady Idey a reprezentuje tam záujmy svojho MK.

4. Funkcia predsedníčky MK zanikne:

a) uplynutím funkčného obdobia predsedníčky MK, nie však skôr ako ku dňu zvolenia novej predsedníčky MK,

b) vzdaním sa funkcie, doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníctvu Idey,

c) odvolaním predsedníčky Idey nadpolovičnou väčšinou členiek MK, alebo predsedníctvom Idey,

d) zánikom členstva v Idey.

5. Predsedníčka MK sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníctvu Idey. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa doručenia vzdania sa funkcie predsedníctvu Idey. Predsedníctvo bez zbytočného odkladu oznámi vzdanie sa funkcie predsedníčky MK príslušnému MK a vyzve MK na bezodkladnú voľbu novej predsedníčky MK, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčky MK.

Článok 7

Organizačná štruktúra Idey na republikovej úrovni

1. Na republikovej úrovni Idea združuje všetky členky zaregistrované v miestnych kluboch Idey a koordinuje činnosť MK. Na republikovej úrovni Idea organizuje a vykonáva činnosť Idey zameranú na dosiahnutie cieľov Idey vyjadrených v tomto štatúte a stanovách politickej strany Most-Híd. Idea v rámci svojej činnosti najmä zastupuje záujmy členiek Idey v politickej strane Most-Híd, šíri myšlienky Idey a hodnoty strany Most-Híd a na tento účel organizuje aktivity a podujatia pre svoje členky aj pre tretie osoby.

2. Vznik Idey registruje ústredná kancelária politickej strany Most-Híd, bez zbytočného odkladu po schválení štatútu Idey manažérkou politickej strany Most-Híd. Politické spojenie politickej strany Most-Híd zabezpečuje manažérka politickej strany Most-Híd. Činnosť Idey s ostatnými organizačnými zložkami politickej strany Most-Híd koordinuje Ústredná kancelária strany.

2. Na republikovej úrovni vytvárajú Ideu nasledovné orgány:

1.    Republiková rada Idey

2.    Predsedníctvo Idey

3.    Predsedníčka Idey

Článok 8

Republiková rada Idey

1. Republiková rada Idey je najvyšším orgánom Idey. Republikovú radu Idey tvoria do zvolenia predsedníctva Idey predsedníčky MK. Po zvolení predsedníctva Idey tvoria republikovú radu Idey členky predsedníctva Idey a predsedníčky MK. Republikovú radu Idey zvoláva predsedníčka Idey podľa potreby, najmenej však raz ročne pozvánkou v ktorej uvedie dátum, čas a miesto konania republikovej rady Idey a program republikovej rady Idey, ktorú doručí predsedníčkam MK poštou na adresu MK uvedenú v žiadosti o registráciu MK a členkám predsedníctva Idey na adresu, ktorá je Idey známa. Pozvánka môže byť doručená aj inou vhodnou formou určenou predsedníctvom Idey. Predsedníčka Idey zvolá republikovú radu vždy keď o jej zvolaní rozhodne predsedníctvo Idey. Republiková rada je uznášaniaschopná s počtom prítomných členiek republikovej rady Idey. Každá členka republikovej rady Idey má na hlasovaní rady jeden hlas. Republiková rada Idey rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členiek republikovej rady Idey. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedníčky Idey. Zasadnutie republikovej rady Idey vedie predsedníčka Idey alebo iná poverená členka predsedníctva Idey. Zo zasadnutia republikovej rady Idey sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov programu a rozhodnutia republikovej rady Idey s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predsedníčka Idey alebo iná členka predsedníctva Idey, ktorá členskú schôdzu viedla a zapisovateľka. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na republikovej rade Idey na prerokovanie a listina prítomných. Prvá republiková rada Idey bude zvolaná manažérkou politickej strany Most-Híd bez zbytočného odkladu po schválení tohto štatútu podľa článku 7 bodu 1 tohto štatútu.

2. Republiková rada Idey rokuje a hlasuje o všetkých otázkach súvisiacich s činnosťou Idey zameranou na dosiahnutie cieľov Idey, pokiaľ nie sú týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Idey, najmä schvaľuje návrh štatútu Idey a jeho zmeny, určuje hlavné smery činnosti Idey na ďalšie obdobie, schvaľuje plán činnosti Idey na ďalšie obdobie a výročnú správu o činnosti Idey. Republiková rada Idey rokuje o ďalších otázkach, ktoré sú zverené do jej právomoci. Uznesenia republikovej rady Idey sú záväzné pre všetky MK a pre všetky členky Idey.

3. Republiková rada Idey navrhuje, volí a odvoláva členky predsedníctva Idey.

Článok 9

Predsedníctvo Idey

1. Predsedníctvo Idey je výkonným orgánom Idey, ktorý riadi a zabezpečuje riadny chod a činnosť Idey v obdobiach medzi zasadnutiami republikovej rady Idey, najmä obsahovo pripravuje rokovania republikovej rady Idey a zabezpečuje realizáciu jej rozhodnutí, vypracováva plán činnosti a výročnú správu, ktorú predkladá republikovej rade Idey, rozhoduje o prijatí a vylúčení členiek Idey a o registrácii MK, podáva záväzný výklad štatútu, navrhuje republikovej rade Idey opatrenia na zabezpečenie činnosti Idey a rokuje o ďalších otázkach, ktoré sú zverené do jej právomoci..

2. Predsedníctvo Idey má 6 členiek, ktoré sú zvolené republikovou radou Idey. Členky predsedníctva Idey môžu byť volené do funkcie aj opakovane.

3. Predsedníctvo republikovej rady Idey volí a odvoláva spomedzi svojich členiek predsedníčku Idey a tajomníčku Idey.

4. Predsedníctvo Idey zvoláva predsedníčka Idey podľa potreby pozvánkou zaslanou členkám predsedníctva Idey v ktorej uvedie dátum, čas a miesto konania predsedníctva Idey a program predsedníctva Idey, a ktorú doručí členkám predsedníctva Idey poštou na adresu, ktorá je Idey známa. Pozvánka môže byť doručená aj inou vhodnou formou schválenou predsedníctvom Idey. Predsedníctvo Idey je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členiek. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členiek predsedníctva Idey. Každá z prítomných členiek predsedníctva Idey má na rokovaní jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedníčky Idey. Zasadnutie predsedníctva Idey vedie predsedníčka Idey alebo iná poverená členka predsedníctva Idey. Zo zasadnutia predsedníctva Idey sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov programu a rozhodnutia predsedníctva Idey s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predsedníčka Idey alebo iná členka predsedníctva Idey, ktorá členskú schôdzu viedla a zapisovateľka. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na predsedníctve Idey na prerokovanie a listina prítomných.

5. Tajomníčka Idey vykonáva všetky administratívne úkony súvisiace s činnosťou Idey a jeho orgánov. Tajomníčka vedie zoznam členiek Idey a zoznam MK a zodpovedá za ich správu, aktualizáciu a archiváciu.

6. Členstvo v predsedníctve zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia členky predsedníctva Idey, nie však skôr ako ku dňu zvolenia novej členky republikovou radou Idey,

b) vzdaním sa funkcie, doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčke Idey,

c) odvolaním členky predsedníctva republikovou radou Idey,

d) zánikom členstva v Idey.

7. Členka predsedníctva Idey sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčke Idey. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia republikovej rady Idey nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie predsedníčke Idey. Predsedníctvo Idey je povinné zvolať republikovú radu Idey za účelom voľby novej členky predsedníctva Idey najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie členky predsedníctva predsedníčke Idey.

Článok 10

Predsedníčka Idey

1. Je predstaviteľkou Idey a splnomocnená konať vo všetkých veciach týkajúcich sa Idey.

2. Plní povinnosti vyplývajúce zo stanov politickej strany Most-Híd a tohto štatútu Idey na základe uznesení orgánov.

3. Zastupuje Ideu pred predsedníctvom politickej strany Most-Híd a spolupracuje s manažérkou politickej strany.

4. Zvoláva republikovú radu Idey minimálne raz ročne a tiež na základe rozhodnutia predsedníctva Idey v súlade s týmto štatútom.

5. Funkcia predsedníčky Idey zanikne:

a) uplynutím funkčného obdobia predsedníčky Idey, nie však skôr ako ku dňu zvolenia novej predsedníčky Idey predsedníctvom Idey,

b) vzdaním sa funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie inej členke predsedníctva Idey,

c) odvolaním predsedníčky Idey republikovou radou Idey, kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných členiek alebo predsedníctvom Idey jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členiek,

d) zánikom členstva v Idey.

6. Predsedníčka Idey sa môže vzdať svojej funkcie doručením oznámenia o vzdaní sa funkcie inej členke predsedníctva Idey. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia predsedníctva Idey nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Predsedníctvo Idey je povinné uskutočniť zasadnutie za účelom voľby novej členky predsedníčky Idey najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčky Idey.

Článok 11

Volebné obdobie

1. Volebným obdobím všetkých orgánov Idey je ročné volebné obdobie.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.6.2013

2. Vo veciach neupravených týmto štatútom Idey sa primerane použijú stanovy politickej strany Most-Híd.

3. Združenie zaniká rozhodnutím príslušného orgánu politickej strany Most-Híd, alebo rozhodnutím republikovej rady Idey o jeho zrušení.

4. Všetky funkcie v orgánoch Idey sú dobrovoľné.

5. Každý člen Idey sa môže dať zastúpiť na základe plnej moci.

6. Zasadnutia všetkých orgánov Idey sú neverejné, na jednotlivé zasadnutia je však pozvánkou možné prizvať aj tretie osoby.

7. V prípade ak štatút vyžaduje doručenie písomnosti poštou, považuje sa táto povinnosť v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú po troch dňoch od vrátenia takejto zásielky jej adresátovi za doručenú. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak príjemca zásielku v odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka sa považuje po troch dňoch od vrátenia takto nedoručenej zásielky adresátovi za doručenú.